Faglighed

Der er ikke nogen fast definition af begrebet faglighed. Opfattelsen af faglighed kan ikke løsrives fra en opfattelse af, hvad der er skolens egentlige opgave. Og det sidste er der mange opfattelser af. I mange sammenhænge bliver stor faglighed brugt om en undervisning, som kræver at eleverne opnår en omfattende paratviden i et bestemt fag og at det i undervisningen fordres, at eleverne arbejder meget med skriftligt undervisningsmateriale – bøger f.eks. I andre sammenhænge betyder stor faglighed i et skolefag, at eleverne kan arbejde undersøgende og problemorienteret i faget og med fagets metoder. I begge tilfælde er skolefaget udgangspunktet for fagligheden og vurderingen af fagligheden i skolen udtrykkes ofte ved hjælp af en karakter på skala.
I den grundtvig-koldske tradition har begrebet livsoplysning været centralt og ideen bag begrebet har været, at skolen først og sidst skal gøre eleverne dannede og duelige til at leve det liv de har fået og vil få. Livsoplysningen bliver skolens faglighed, og skolefagene er i den tankegang redskaber for dannelsen og dueligheden, men niveauet af livsoplysning kan ikke udtrykkes i en karakter. Værdien af den form for faglighed må vise sig i det levede liv.

Del på facebook